Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september (9 mån) 2011

Nyckeltal koncernen

2011

2010

2011

2010

2010

MSEK

jul-sep

jul-sep

jan – sep

jan – sep

jan – dec

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

0,9

0,6

3,9

2,8

3,2

Bruttoresultat

0,1

0,2

3,1

0,7

0,7

EBITDA

-4,1

23,4

-5,6

28,6

27,5

Rörelseresultat (EBIT)

-4,6

22,4

-7,2

23,7

21,6

Resultat före skatt

-5,4

23,2

-8,1

25,7

23,2

Resultat efter skatt

-5,4

23,3

-7,3

26,1

23,6

Resultat per aktie, SEK *

-0,07

0,57

-0,10

0,91

0,61

Periodens kassaflöde

3,2

-6,2

1,4

-3,1

-0,5

* efter utspädning

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Implementeringen av bolagets nya strategi fortsatte enligt plan under tredje kvartalet 2011. I mitten augusti skedde ett planerat VD-byte för att ytterligare fokusera på försäljning och tillväxt. Under augusti slutreglerades bolagets ackordsskulder och företagsrekonstruktionen blev därmed till fullo verkställd. I samband med detta togs även observationsflaggan bort från SCN-aktien hos NGM, då NGM bedömde att läget för bolaget nu var stabilt.

Under september fastställdes distributionsavtal med Life, som är Nordens största hälsokostkedja, för lansering av SCN’s nya anti-wrinkle-produkt. Den lanseras under namnet Collacen som en prioriterad produkt i Life´s närmare 322 butiker i både Sverige och Norge med start i slutet av oktober 2011. Till vintern skall Collacen finnas tillgänglig i marknadens alla betydande kanaler. Lanseringen av Collacen är den första stora lanseringen som SCN gör inom ramen för bolagets nya tillväxtstrategi. Produkten väntas ha ett stort kommersiellt värde för SCN. Beräkningar som bolaget gjort visar på värden i intervallet 60-90 MSEK för SCN över en 7-årsperiod. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken på huden – utan att använda kosmetika, kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp.

Lanseringen av Collacen med start i slutet av oktober innebär att försäljningen väntas ta fart igen – efter en lång period med finansiellt såväl som strategiskt rekonstruktionsarbete. Parallellt med Collacen-lanseringen finns förvärv i sikte. Vi har ett stort arbete framför oss men utsikterna för SCN är ljusa.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på NGM (Mtf).

Finansiella kommentarer Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet 2011 uppgick till 0,9 MSEK (0,6).

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick under det tredje kvartalet 2011 till 5,5 MSEK (4,6). EBIT för samma period uppgick till -4,6 MSEK (22,4). Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet 2011 uppgick till -5,4 MSEK (23,3) och inkluderar finansiella poster om -0,9 MSEK (0,8).

Till följd av engångsintäkter i Danmark så har SCN en positiv resultatpåverkan som uppgår till 1,7 miljoner kronor. Kassaflöde och finansiell status Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det tredje kvartalet 2011 till -7,3 MSEK (-3,5).

Per 30 september 2011 hade koncernen likvida medel om 3,6 MSEK (2,5). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 7,3 MSEK (8,7) och soliditeten var 26 % (30 %).

Incitamentsprogram Som en del i det åtgärdsprogram som beslutades på årsstämman i juni nyemitterade bolaget i juli, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 10 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Nordic Immotech Sweden AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall överlåtas inom ramen för ett incitamentsprogram till nuvarande och framtida nyckelpersoner inom organisationen. Inget teckningspris erlades för teckningsoptionerna, varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie och optionsrätten skall utnyttjas senast 30 juni 2016 till teckningskursen 50 öre.

 

Förvärv av Pharmanes

Som ytterligare en del i det åtgärdsprogram som beslutades på årsstämman i juni, beslutades i september om en riktad nyemission om 21 000 000 aktier där teckningsberättigade var aktieägare i bolaget Pharmanes AB (org.nr 556852-8771) och teckningspriset erläggs i form av samtliga aktier i Pharmanes AB. Transaktionen görs för förvärvet av Pharmanes AB, vilket innefattar försäljningsrättigheter till Nutrinovelle-serien, med Collacen som första produkt ut för lansering. Denna nyemission är ej ännu registrerad hos Bolagsverket.

 

Produktportfölj

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Ledactin är en patenterad och varumärkesskyddad produkt med kliniskt visad effekt på kroppens smidighet, bestående av koncentrerade mjölkproteiner med antikroppar och andra bioaktiva mikronutrienter. SCN har licensierat rättigheterna till Ledactin från Stolle Milk Biologics och har i dagsläget försäljningsrättigheterna i Norden.

Collacen är bolagets nya anti-wrinkle-produkt som lanseras under hösten. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken på huden – utan kosmetika, kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. Produkten vilar på studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor.

 

Forskning och utveckling

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Detta avtal kommer att löpa med begränsad ekonomisk börda för SCN tills vidare. Produkten Immolina behandlas bland annat i projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner Euro. Djurförsök kring Immolina pågår för närvarande på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och utveckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuserad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt värde.

 

Framtida utveckling

Marknaden lovar intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge negativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en tillväxt och de största företagen såsom DuPont, Nestlé, Pfizer, BASF mm har börjat köpa upp bolag med solid forskning och starka patentskydd inom segmenten medical food, kosttillskott och funktionell mat. Mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av små och mellanstora FoU-baserade bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. SCN är en tydlig kandidat för ett sådant uppköp, och ledningen kommer även att aktivt förstärka bolagets attraktionskraft via genomtänkt utveckling och kommunikation. På försäljningssidan är ledningen involverad i flera förhandlingar för att säkerställa distributionsavtal. Det är vid sidan av detta aktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och/eller öka tillväxttakten. De första stegen är redan tagna genom förvärvet av Pharmanes med produkten Collacen samt stämmans beslut om bemyndigande för strategiska förvärv.

 

Sammanfattningsvis är det en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden.

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution och risker relaterade till bolagets förmåga att utveckla nya produkter. I SCN’s årsredovisning för 2010 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

 

Organisation

Per den 30 september 2011 hade bolaget 3,5 (2,5) anställda. Samma datum hade bolaget 4 (2) konsulter engagerade.

 

I september bildades ett dotterbolag i Norge (SCN Norge AS) för att etablera SCN’s produkter på den Norska marknaden.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknadspriser. Transaktioner under 2011 med närstående består av konsultarvoden: Anders Struksnes 526kSEK varav 385kSEK i utlägg (Nutri-Consult), Maria Söderberg 40 kSEK (Li och Lo AB). Konsultarvoden samt Hyra och drift Fredrik Kjällander, Peter Sundberg, Anders Struksnes, Maria Söderberg 3300kSEK (QV Management Services AB).

 

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet 2011 till -4,5 Mkr (0,6). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,1 MSEK (18,5).

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Segmentsredovisning har exkluderats i denna Delårsrapport. Styrelsen följer inte upp på intäkterna enligt någon uppdelning i segment eller produktområden. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Kontaktinformation                                                    

Enrico Vitali-Rosati, CEO

E-post: evr@scnutrition.com

Telefon: +46 8 222 006                   

www.scnutrition.com                                                                                               

SCN

Sergels Torg 12

111 57  Stockholm