SCN: Delårsrapport 1 januari- 30 juni (Q2) 2012

Apr – jun 2012 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 1,8 MSEK (2,7)
* EBIT uppgick till -2,2 MSEK (0,8)
* Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (1,4)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till-0,03 SEK (0,02)

 

Jan – jun 2012 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 3,8 MSEK (3,0)
* EBIT uppgick till -3,9 MSEK (-2,6)
* Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-1,9)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,05 SEK (-0,03)

 

(För tabell, se bifogad fil)

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Under andra kvartalet 2011 har bolaget haft fortsatt fokus på implementering av den nya strategin för försäljning och tillväxt.

Lanseringen av Collacen följer, bortsett från en branschgenerell dip under kvartalet, i stort plan. Det är ett mödosamt arbete att lansera en helt ny produkt på marknaden, prognosen för framtiden är dock i allra högsta gradgod vad gäller Collacen. Responsen från användarna är mycket positiv vilket borgar för återköp, och fler försäljningskanaler är under uppbyggnad.

Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som funnits, genomfördes i april 2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter. Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011 och beslut togs att skriva ned dessa immateriella tillgångar helt till ett nollvärde, mot­svarande ca 10 MSEK i koncernen. I moderbolaget togs beslut om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på andelar i dotterföretag med totalt 14,3 MSEK. Bolaget har dock för avsikt att fortsätta utveckla och inve­stera i Immolina och har goda förhoppningar om att kunna nå försäljningsframgångar i framtiden. Nedskrivningarna har ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflödet i bolaget.

I samband med styrelsens beslut om nedskrivning av immateriella tillgångar och koncerninterna fordringar och an­delar i dotterföretag togs även beslut om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission. Bolaget lyckades i maj nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en teckningskurs på 50 öre. Genom denna kvittningsemission riktad till QV Private Equity AB slipper bolaget bland annat framtida räntekostnader på över 3 MSEK per år, samt att såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital därigenom tillfullo är återställt. Värderingen av aktientill50 öre i samband med investeringen på 20 MSEK kan jämföras medaktiekursenpå Nordic MTF somi dagslägetligger på mindre än en tredjedel av investerarnas värdering.

På årsstämman i slutet av juni beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktie­kapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller tecknings­optioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Det huvudsakliga syftet för detta bemyndigande är att ge ett handlingsutrymme för förvärv av produkter och bolag. På årsstämman beslutades även om omval av styrelse och revisor.

Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete kan SCN nu fokusera på försäljning och tillväxt. Vi hoppas att under andra halvåret 2012 bjuda på nya produktlanseringar och inte minst förvärv. Det kommer att krävas hårt arbete men vi ser positivt på SCN’s framtid.

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.

 

Kontaktinformation

Enrico Vitali-Rosati, CEO

E-mail: evr@scnutrition.com

 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Sergels Torg 12

111 57 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 222 006

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

(För fullständig rapport, se bifogad fil)