SCN: Delårsrapport 1 januari–31 mars (Q1) 2013

Januari – Mars 2013 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 0,7 MSEK (2,0).
* Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-1,7).
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,03).
* Fått exklusiv rätt till försäljning av Appethyl i Sverige, Norge, Island och i april även Danmark.
* April: Förvärv av en ledande aktör på hälsokostmarknaden – Medica Nord (förutsätter årsstämmobeslut).
* April: Föreslagen företrädesemission om ca 5 MSEK, vilken garanterats av QVPE (förutsätter årsstämmobeslut och förvärv).

Nyckeltal koncernen

2013

2012

MSEK

jan – mar

jan – mar

 

 

 

Nettoomsättning

0,7

2,0

Bruttoresultat*

0,4

1,7

EBITDA

-0,9

-1,4

Rörelseresultat

-1,2

-1,7

Resultat före skatt

-1,2

-2,1

Resultat efter skatt

-1,2

-2,1

Resultat/aktie, SEK**

-0,01

-0,03

Periodens kassaflöde

-0,2

-0,7

 

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Arbetet under första delen av 2013 har helt dominerats av två stora projekt, som tillsammans sätter SCN i en helt ny stark position inför framtiden:

  • Dels det exklusiva återförsäljaravtalet för Appethyl. Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge, Island och per idag också i Danmark. Vi har stora förhoppningar på Appethyl eftersom vi vet att efterfrågan av effektiva produkter som motverkar hunger är enorm. Appethyl vann i USA som första nordiska produkt någonsin Nutrawards utmärkelse New Product of the Year.
  • Dels förvärvet av Medica Clinical Nord-Gruppen (Medica Nord). Medica Nord är en nyckelaktör på den skandinaviska hälsomarknaden. Efter sammanslagning med Medica Nord blir SCN en av de ledande aktörerna på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien.

 

SCN har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Medica Nord. Förutsättning för förvärvet är att avtalet godkänns av årsstämman den 12 juni 2013 och att säljaren erhåller dispens från budplikten. Förvärvet skall ske genom en riktad nyemission om 98 miljoner aktier samt en tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 40 miljoner aktier baserat på resultatutfall i Medica Nord.

Styrelsen kommer även föreslå stämman att fatta beslut om en företrädesemission om maximalt 5 MSEK. Emissionen är garanterad av QVPE med villkoret att SCN förvärvar Medica Nord.

Vi känner Medica Nord väl sedan tidigare och kommer därför både snabbt och effektivt kunna integrera verksamheterna och få ut såväl kostnadssynergier som synergier i försäljningsarbetet. Inte minst har vi redan tillsammans lagt ner mycket arbete på strategi och lanseringsplaner av Appethyl-preparatet, som vann pris i USA som årets ingrediens och som rönt mycket medialt intresse.

Med det exklusiva avtalet för Appethyl, förvärv av Medica Nord och en emissionsgaranti om 5 MSEK, har 2013 hittills varit mycket positivt för SCN. Vi bedömer att SCN har alla förutsättningar att framgångsrikt nu kunna fortsätta sin expansion såväl organiskt som genom flera förvärv. SCN har lyfts upp till en helt ny nivå och framtiden ser mycket spännande ut.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF.

 

Finansiella kommentarer

Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2013 uppgick till 0,7 MSEK (2,0).

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick under det första kvartalet 2013 till MSEK 1,9 (3,8). Rörelseresultatet för samma period uppgick till -1,2 MSEK (-1,7). Resultatet efter skatt för det första kvartalet 2013 uppgick till -1,2 MSEK       (-2,1) och inkluderar finansiella poster om -0,0 MSEK (-0,4).

 

Kassaflöde och finansiell status

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det första kvartalet 2013 till -0,3 MSEK (-2,6).

Per 31 mars 2013 hade koncernen likvida medel om 1,1 MSEK (0,9). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 3,3 MSEK (15,8) och soliditeten var 38 % (91 %).

 

Väsentliga händelser 2013

  • Den 18 februari ingick bolaget ett 5-årigt exklusivt återförsäljaravtal av en ny aptitdämpande produkt, Appethyl, för den svenska, norska, och isländska marknaden. Per idag erhöll SCN dessutom exklusiv försäljningsrätt för Danmark.
  • Styrelsen har beslutat låta årsstämman fatta besluta om förvärv av Medica Nord. Förvärvet skall ske genom en riktad emission om 98 miljoner aktier.
  • Styrelsen har beslutat låta stämman fatta beslut om en företrädesemission om ca 5 MSEK. Emissionen är garanterad av QVPE med villkoret att stämman först beslutar genomföra förvärvet av Medica Nord.

 

Produktportfölj

Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet. Produkten är baserad på ett extrakt från spenat, Thylakoid, med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge, Island och Danmark. Appethyl vann som första nordiska produkt någonsin amerikanska Nutrawards utmärkelse New Product of the Year.

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. SCN har försäljningsrättigheter i Norden med option på andra länder.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

 

Framtida utveckling

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne­gativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen­terad effekt och säkerhet – såsom SCN. På försäljningssidan är ledningen invol­verad i flera förhandlingar för att säkerställa internationella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta fortsatt intressant med förvärv för att ytterligare bredda produktportföljen och öka tillväxttakten.

Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är nu än bättre positionerat att möta framtiden.

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Den största risken är enligt ledningens uppfattning risken att inte bolaget får tillräckligt rörelsekapital för att hantera löpande betalningar och uppnå en kritisk försäljningsvolym. Ytterligare risker vid sidan av likviditetsrisken är valutarisk ränterisk, kreditrisk, kapitalrisk. I SCN’s årsredovisning för 2011 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

 

Organisation

Per den 31 mars 2012 hade bolaget 0 (2,5) anställda. Samma datum hade bolaget även 3 (4) konsulter engagerade.  

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknadspriser. Transaktioner under 2013 med närstående består av konsultarvoden: Enrico Vitali-Rosati 263 TSEK, Konsultarvoden samt Hyra och drift och ekonomifunktion 450 TSEK (QV Management Services AB).

 

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2013 till 0,7 Mkr (1,8). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,6 MSEK (-1,3).

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2011.

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Kontaktinformation

Enrico Vitali-Rosati, CEO

E-mail: evr@scnutrition.com

Telefon: +46 8 222 006

www.scnutrition.com