SCN: Kallelse till årsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”SCN”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2012 kl. 15.00 på Sergels Torg 12, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 23 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 22 maj 2012 kl 16.00 per post till adress Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm, eller per e-post till info@scnutrition.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 23 maj 2012, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägare som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB (fd norska aktier) och önskar bli röstberättigade vid stämman i SCN måste anmäla det till DNB Bank ASA via post (DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge) eller fax (+4722949020) senast fredagen den 18 maj 2012. DNB Bank ASA kommer därefter tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktie­ägarens namn. Aktieägare som endast har anmält sig direkt hos bolaget får delta i ordinarie bolagsstämman utan rösträtt.

 

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

 

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 89 499 452 stycken.

 

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Beslut om fakturering av styrelsearvode.
 11. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra riktade nyemissioner.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Årsstämmans avslutande.

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 till 13 kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att framläggas på stämman.

 

Stockholm 2012-05-01

 

Styrelsen

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

 

Beslutsförslag

Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Punkten 8

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara 5 och antalet styrelsesuppleanter 1.

 

Punkten 9

Styrelsen föreslår att arvode:

 • till styrelsens ordförande utgår med 10 000 kronor per månad;
 • till styrelsens ledamöter ej utgår;
 • till revisor utgår enligt överenskommen räkning.

 

 

Punkten 10

Styrelsen föreslår att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för SCN, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

 

Punkten 11

Då årsstämman i SCN 2011 valde att inte tillsätta någon valberedning i SCN har denna uppgift fullgjorts av styrelsen inför årsstämman 2012. Styrelsen har meddelat att de fram till nästa årsstämma föreslår omval av sittande styrelse enligt följande (för personliga prese­nta-tioner se www.scnutrition.com):

 

 • Björn Wallin, styrelseordförande

 

 • Jim Blomqvist, styrelseledamot
 • Frode Bohan, styrelseledamot
 • Pär Jacobsson, styrelseledamot
 • Anders Uddén, styrelseledamot

 

 • Fredrik Kjällander, styrelsesuppleant

 

Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

 

Punkten 12

Styrelsen föreslår att:

Stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller tecknings­optioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

Bemyndigandet beslutas med 2/3 majoritet.

 

Punkten 13

Styrelsen föreslår att nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare uppdateras enligt förslag.