SCN: Kommuniké från årsstämma 2012 i SCN

Årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) avhölls idag i bolagets lokaler på Sergels Torg 12 i Stockholm.

Disposition av årets resultat

Stämman beslutade att balansera disponibla medel i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning.

 

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem, antalet styrelsesuppleanter en, samt antalet revisorer en och revisorssuppleanter noll.

 

Styrelsearvode och fakturering av styrelsearvode.

Stämman beslutade att arvode om 10 tkr per månad skall utgå till styrelsens ordförande; inget arvode skall utgå till övriga styrelseledamöter; samt att arvode till revisor skall utgå enligt överenskommen räkning. Vidare beslutades om möjlighet till fakturering av styrelsearvode enligt styrelsens förslag.

 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelsen med Björn Wallin som styrelseordförande; Jim Blomqvist, Frode Bohan, Pär Jacobsson och Anders Uddén som styrelseledamöter; samt Fredrik Kjällander som styrelsesuppleant.

Till bolagets revisionsfunktion utsåg stämman revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller tecknings­optioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

Uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade om något uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

I övrigt konstaterades att alla beslut var enhälliga.

 

Kontakt till SCN:    

Björn Wallin Styrelseordförande

08-222 006

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.