SCN: Kvartalsrapport Q2 2014, kompletterad med fotnot kring förvärvet av Nature Invest

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

April – juni 2014 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 18,1 MSEK (1,5)
* EBITDA uppgick till 0,6 MSEK (-0,5)
* Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (-0,8)
* Resultatet per aktie uppgick till 0,003 SEK (-0,01)

 

Viktigare händelser i koncernen under Q2 2014

* Förvärvar det lönsamma bolaget Nature Invest
* Förbereder omlistning till Nasdaq OMX First North
* Ansluter sig till EP Access
* Förstärker styrelsen med huvudägare och ny kompetens
* Lanserar femårsvision

 

Nyckeltal april – juni 2014

Nyckeltal koncernen

2014

2013

MSEK

 

apr-juni

apr-juni

Nettoomsättning

18,1

1,5

Bruttoresultat

2,8

-0,9

EBITDA

0,6

-0,9

Rörelseresultat (EBIT)

0,0

-0,7

Resultat före skatt

1,8

-0,8

Resultat efter skatt

1,9

-0,8

Resultat/aktie, SEK

0,003

-0,01

Periodens kassaflöde

2,9

-0,4

Ord från ordföranden Jim Blomqvist

Såväl omsättning som vinst för Q2 landar på acceptabla nivåer, även om försäljningen i Sverige var något svagare än väntat. Nettoresultatet för Q2 uppgår emellertid till 1,9 MSEK, vilket innebär en ökning från Q1 med 2,8 MSEK. Detta beror på en positiv justering från Q1 då tilläggsköpeskillingen till QVPE blev något lägre än vad som prognosticerats. Koncernens mål för helåret både vad gäller omsättning och resultat ligger fast. Dessutom finns en mängd andra positiva aspekter som ska lyftas fram. Norge fortsätter leverera starkt och uppnår försäljningsprognoserna för Q2, och vi kan konstatera att där vissa produkter visat något lägre försäljning än väntat har detta kompenserats av andra produkter som sålt bättre än prognos. Detta bekräftar styrkan i att ha en produktportfölj med ett större antal starka varumärken där försäljningen av olika produkter delvis är säsongsberoende.

Aptilessförsäljningen under Q2 har legat på en stabil nivå, och Aptiless är nu den klart marknadsledande produkten i hälsofackhandeln i både Sverige och Norge med en marknadsandel på 38 procent i segmentet viktkontroll. Ett imponerande resultat för en produkt som bara funnits på marknaden i drygt fem månader. Nu fortgår diskussionerna med apotekskedjorna parallellt och vi förväntar oss att tre – fyra apotekskedjor i Sverige har Aptiless på hyllorna under Q4 i upp till 500 butiker. Vidare fortsätter försäljningen av såväl L’argiplex som Nypozin i Sverige att gå mycket bra och överträffar våra prognoser för Q2.

EBITDA slutade på drygt 1 MSEK lägre än förväntat, vilket till största del beror på engångskostnader i samband med förvärvet av Nature Invest och en fördyring av ett par annonskampanjer.

Nu blickar vi framåt Q3 och Q4 med Nature Invest som en del av koncernen. Nature Invest har nyligen ingått avtal med två av Finlands största hälsofackkedjor som tar in Velloflex-madrassen och övriga produkter under Q3-Q4. Detta innebär ytterligare ca 150 butiker utöver de 600 butiker inom hälsofack som redan säljer Velloflex i Sverige och Norge. Avtalen i Finland blir startskottet till att vi nu startar finskt dotterbolag som förutom Velloflex även skall distribuera flera av koncernens övriga produkter. Som vi informerat om tidigare är nästa milstolpe för Nature Invest den 31 augusti, då den första tilläggsköpeskillingen skall utgå beroende på resultatet. Precis som tidigare i samband med förvärvet i juni ser det mycket positivt ut och ett separat pressmeddelande kommer att publiceras avseende detta.

Vad gäller övriga produkter är under hösten ett antal kampanjer inom annonsering och PR planerade för flera av våra större varumärken, där extra fokus läggs på Jabu´she, Nypozin och Aptiless i Sverige, samt Kyolic och Aptiless i Norge. Vidare lanseras en ny produkt mot ledsmärta i Norge under vårt eget varumärke Eduflex. Vi har en ny samarbetspartner i form av AWB reklambyrå i Stockholm som skall skapa nya varumärkesstrategier och marknadsföringsplaner för flera av våra starkaste varumärken. Först ut är Jabu´she.

Förvärvsdiskussioner fortgår löpande och vi jobbar vidare med nya bolagsförvärv och inlicensiering av nya varumärken. Diskussioner pågår för närvarande med flera olika bolag och jag håller det för högst sannolikt att vi kommer ha fler nyheter kring detta under hösten.

Arbetet med två – och femårsvisionen har satt igång på allvar, givetvis med förvärvet av Nature Invest som viktigaste milstolpe, och nu fortsätter vi arbetet med oförminskad kraft. Vi har ett antal nya initiativ, både inom ramen för organisk tillväxt och fler förvärv. SCN-Medica Nord är på helt rätt spår, och vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2014, och därefter. 

 

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.