SCN: Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) förlänger teckningstiden

Styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrition AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med tre veckor till och med den 28 augusti 2013. I samband med detta förlängs även handeln i teckningsrätter. Sista handelsdag hos Nordic MTF för teckningsrätterna (SCN TR MTF) blir den 23 augusti 2013.

Hela emissionen är fullt garanterad av huvudägaren QVPE och det finns ingen risk att emissionen inte fulltecknas men styrelsen vill, till följd av semestertider, förlänga teckningstiden, då styrelsen värnar om att alla aktieägare skall få möjlighet att utnyttja sina rätter, samt att bolaget bibehåller bredden i ägarbilden.  

Villkor:

Emissionen omfattar högst 22 716 575 aktier och kan inbringa bolaget 4 997 646,50 kronor vid full teckning.

Sex (6) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om 0,22 kronor, vilket motsvarar en rabatt om ca: 60,00 % baserat på slutkursen (0,52 kronor) den 15 juli 2013. Memorandum och anmälningssedel finns att ladda ned från bolagets hemsida samt från www.eminova.se.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 19 juli 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 juli 2013. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 juli 2013.

Teckningstid

Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 23 juli 2013 till och med 28 augusti 2013. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,22 kronor per aktie.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB (f.d. VPC).

Se mer information angående emissionen på eminova (www.eminova.se) samt på bolagets hemsida (www.scnutrition.se)

För ytterligare information, kontakta:

Enrico Vitali-Rosati

VD Scandinavian Clinical Nutrition AB

0047 93 09 55 56

För praktiska frågor avseende emissionen:

Eminova FK AB

0046 (0)8 684 211 00

info@eminova.se

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF.