SCN: Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars (Q1) 2012

Jan – Mar 2012 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 2,0 MSEK (0,3)
* Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-3,4)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 SEK (-0,05)

 

Händelser i koncernen efter periodens utgång

* Nedskrivning av immateriella tillgångar med 10 MSEK.
* Kvittningsemission om 20 MSEK till teckningskurs 50 öre.

 

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete är nu sammanfattningsvis SCN tillbaka på banan med full kraft. Vid sidan av den organiska tillväxten arbetar bolaget aktivt med att söka tillväxtmöjligheter via ytterligare förvärv.

Som en del av slutförande av omstruktureringsarbetet efter rekonstruktionen har under första kvartalet 2012 beslut tagits om likvidation av de vilande dotterbolagen i Danmark.

I samband med styrelsens beslut om nedskrivning av det bokförda värdet på immateriella tillgångar huvudsakligen kopplade till Immolina och koncerninterna fordringar och andelar i dotterföretag per 2011-12-31, togs under våren även beslut om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission. Bolaget lyckades i maj nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en för bolaget förmånlig teckningskurs på 50 öre. Därigenom slipper bolaget bland annat framtida räntekostnader på över 3 MSEK per år, samt att såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital därigenom tillfullo är återställt. Summan av detta är att bolaget nu har en möjlighet att fokusera på tillväxt och lönsamhet, och där lanseringen av Collacen är högsta prioritet.

Vi hoppas att under 2012 bjuda på nya produktlanseringar såväl som förvärv. Det kommer att krävas hårt arbete men vi ser mycket positivt på SCN’s framtid.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.

 

Finansiella kommentarer Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2012 uppgick till 2,0 MSEK (0,3).

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick under det första kvartalet 2012 till 3,8 MSEK (3,8). Rörelseresultatet för samma period uppgick till -1,7 MSEK (-3,4). Resultatet efter skatt för det första kvartalet 2012 uppgick till -2,1 MSEK (-3,3) och inkluderar finansiella poster om -0,4 MSEK (0,1).

 

Kassaflöde och finansiell status

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det första kvartalet 2012 till -2,6 MSEK (-0,7).

Per 31 mars 2012 hade koncernen likvida medel om 0,9 MSEK (1,3). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 15,8 MSEK (3,8) och soliditeten var 91% (23%).

 

Väsentliga händelser 2012

  • I maj 2012 gjordes en analys av värdet på immateriella tillgångar hänförliga till Immolina samt värdet av koncerninterna fordringar och andelar i dotterföretag. Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg den sista december 2011. Nedskrivning har därmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i koncernen. I moderbolaget beslutades om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på andelar i dotterföretag med 14,3 MSEK. Effekten av nedskrivningarna är att såväl koncernens som moderbolagets egna kapital per den 31 december 2012 är förbrukat.
  • I samband med styrelsens beslut togs om nedskrivningarna togs även beslut om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission. Bolaget har den 25 maj 2012 genomfört en kvittningsemission på 20 MSEK. Efter detta är såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital tillfullo är återställt.

 

Produktportfölj

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN innehar genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensrättighet­erna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

CUUR är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Ledactin är en patenterad och varumärkesskyddad produkt med kliniskt visad effekt på kroppens smidighet, bestå­ende av koncentrerade mjölkproteiner med antikroppar och andra bioaktiva mikronutrienter. SCN har licensierat rättigheterna till Ledactin från Stolle Milk Biologics och har i dagsläget försäljningsrättigheterna i Norden.

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt som just nu lanseras. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på låg­molekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott.

 

Forskning och utveckling

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Bland annat ingår produkten Immolina i projektet EU-projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner Euro. Projektet involverar studier kring Immolina på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och utveckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuse­rad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt värde.

 

Framtida utveckling

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne­gativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och de största företagen har börjat köpa upp bolag med solid forskning och starka patentskydd inom segmenten medical food, kosttillskott och funktionell mat. Mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av små och mellanstora FoU-baserade bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen­terad effekt och säkerhet. På försäljningssidan är ledningen invol­verad i flera förhandlingar för att säkerställa internationella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta högaktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och öka tillväxttakten. De första stegen är redan tagna genom för­värvet av Pharmanes med produkten Collacen samt årsstämmans beslut om bemyndigande för strategiska förvärv.

Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden.

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Den största risken är enligt ledningens uppfattning risken att inte bolaget får tillräckligt rörelsekapital för att hantera löpande betalningar och uppnå en kritisk försäljningsvolym. Ytterligare risker vid sidan av likviditetsrisken är valutarisk ränterisk, kreditrisk, kapitalrisk. I SCN’s årsredovisning för 2011 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

 

Organisation

Per den 31 mars 2012 hade bolaget 2,5 (1,5) anställda. Samma datum hade bolaget även 4 (4) konsulter engagerade.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknadspriser. Transaktioner under 2012 med närstående består av konsultarvoden: Enrico Vitali-Rosati 265 KSEK, Konsultarvoden samt Hyra och drift 450 KSEK (QV Management Services AB). Kapitalanskaffningsgaranti Anders Uddén 4 200 KSEK periodiseras över 3 år (Handinter Kappa AG)

 

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2012 till 1,8 MSEK (0,2). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -1,3 MSEK (-2,7).

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2010.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)