SCN: SCN – Årsredovisning 2011

SCN’s Årsredovisning finns nu tillgänglig på www.scnutrition.com ( http://www.scnutrition.com/ ).

Under 2011 har bolaget fokuserat på att implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt.

Under våren ingick SCN ett partnerskap med Hälsorutan. Hälsorutan är en av de äldsta och ledande fristående kanalerna för postorder- och onlineförsäljning av hälsokost i Norden. Onlineförsäljning är den snabbast växande försäljningskanalen inom kosttillskott idag. Via partnerskapet med Hälsorutan säkerställdes finansiering via ett lån om ca 20 MSEK. Kapitalet användes delvis till slutreglering av den företagsrekon­struktion som inleddes 2009 och slutfördes i augusti 2011. Återstående delar används som rörelsekapital i de kraftfulla marknadsaktiviteter som genomförs. I samband med detta skedde ett planerat VD-byte.

På årsstämman i slutet av juni fastställdes ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innefattar bland annat ett be­myndigande för styrelsen att genomföra strategiska förvärv med betalning i nya SCN-aktier. Redan på årsstämman beslutades om det första förvärvet – produktbolaget Pharmanes AB. Första produkt ut för lansering var en ny anti-age-produkt, baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott – Collacen. Collacen vilar på flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor. Vi startade tillsammans med Nordens största hälsokostkedja lanseringen under slutet av 2011 med början i Sverige och Norge.

Precis som 2010 var 2011 försäljningsmässigt i mångt och mycket ett förlorat år på grund av företagsrekonstruktionen. Bolaget har varit förhindrat från att göra affärer på ett effektivt sätt och situationen innebar även att distributörerna avvaktade utfallet av rekonstruktionen. Trots det ökade koncernens nettoomsättning med över 200 % jämfört med föregående år och närmare 700 % sett till sista kvartalet. Omstruktureringsarbetet omfattar även avveckling av de vilande dotterbolagen i Danmark där beslut om likvidation av de danska enheterna har tagits under 2012.

Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som koncernen haft genomfördes i april 2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter. Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011. Nedskrivning har härmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i koncernen till ett nollvärde. I moderbolaget togs beslut om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på andelar i dotterföretag med totalt 14,3 MSEK. Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta utveckla och investera i Immolina och har förhoppningar om att kunna nå försäljningsframgångar i framtiden. Nedskrivningarna har lett till att både koncernens och moderbolagets egna kapital per den sista december 2012 är förbrukat. Nedskrivningarna har dock ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflöde i bolaget.

I samband med styrelsens beslut om nedskrivning av immateriella tillgångar och koncerninterna fordringar och andelar i dotterföretag togs även beslut om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission. Bolaget lyckades i maj nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en för bolaget förmånlig teckningskurs på 50 öre. Därigenom slipper bolaget bland annat framtida räntekostnader på över 3 MSEK per år, samt att såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital därigenom tillfullo är återställt. Summan av detta är att bolaget nu har en möjlighet att fokusera på tillväxt och lönsamhet, och där lanseringen av Collacen är det första stora steget.

Vid sidan av den organiska tillväxten arbetar bolaget aktivt med att söka tillväxtmöjligheter via ytterligare förvärv.

Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete är nu sammanfattningsvis SCN tillbaka på banan med full kraft. Vi hoppas att under 2012 bjuda på nya produktlanseringar såväl som förvärv. Det kommer att krävas hårt arbete men vi ser mycket positivt på SCN’s framtid.

 

———-

Observera att de nedskrivningar av immateriella tillgångar mm som gjorts inte fanns med i den bokslutskommuniké som lämnades 2012-02-28.

I revisionsberättelsen, som inte följer standardutformningen, vill revisorerna fästa uppmärksamhet på att styrelsen och VD har upprättat de finansiella rapporterna under antagande om fortsatt drift, vilket förutsätter att bolagets behov av finansiering kan tillgodoses. Revisorerna vill även fästa uppmärksamhet på att bolagets aktiekapital per den 31 december 2012 var förbrukat. Aktiekapitalet har dock efter räkenskapsårets utgång återställts. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag. Revisorerna tillstyrker även att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Kontakt till SCN:    

Björn Wallin

Styrelseordförande

08-222 006

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.