SCN: SCN – Årsredovisning 2012

SCN’s Årsredovisning finns nu tillgänglig på www.scnutrition.com ( http://www.scnutrition.com/ ).

 

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690,    med säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012.

Försäljningsmässigt har 2012 uppvisat en ökad nettoomsättning om 11 procent jämfört med 2011. Resultatet per aktie är förbättrat med 73 procent. Tyvärr har utfallet på försäljningen i Q4 blivit betydligt sämre pga mycket arbete med att både finna nya produkter som Appethyl och arbetet med att finna möjliga kandidater till förvärv.

Produkten Collacen har under 2012 fått ett tydligt genombrott efter en trevande start. Bland annat var Collacen den bäst säljande produkten i Norge hos den ledande kedjan Life under en period under hösten. Responsen från användarna är mycket positiv vilket bådar gott inför framtiden.

Vidare har under räkenskapsåret 2012 gjorts nedskrivningar om ca 2 MSEK, huvudsakligen kopplade till avveckling av verksamheten i Danmark. Nedskrivningarna har ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflöde i SCN. Under slutet av 2012 har nya möjligheter dessutom öppnats för Immolina: dels som ingrediens i externa redan etablerade produkter, dels gällande möjlighet att sälja de immateriella rättigheterna i sin helhet.

I maj lyckades bolaget nå en uppgörelse med investmentbolaget QV Private Equity som innebar att SCN kvittade bort skulder motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier. Kvittningen av skulden innebär även att SCN sparar räntekostnader på över 3 MSEK per år.

Under andra halvan av 2012 genomförde bolaget omfattande organisatoriska omstruktureringar som framgent ger löpande kostnadsbesparingar på över en miljon årligen.

Nu i februari 2013 har vi lyckats få exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Island till den nya produkten Appethyl som är en nyutvecklad aptitdämpande produkt med stora försäljningsmöjligheter på marknaden utvecklad vid Lunds Universitet. Appethyl är som första nordiska produkt någonsin en av tre finalister till Nutrawards utmärkelse New Product of the Year.

Sammantaget ser framtiden trots ett svagt Q4 lovande ut för SCN med bra möjligheter till nya produkter. Arbetet med att söka förvärv fortgår och den 25 april 2013 offentliggjordes ett förvärv av Medica Clinical Nord AB, villkorat av bolagsstämmas beslut. Samtidigt för att stärka den finansiella situationen har styrelsen till årsstämman föreslagit en nyemission motsvarande ca 5 msek i syfte att skapa förutsättningar för framgångsrik lansering av Appethyl, säkra fortsatt drift samt finansiera förvärvskostnader.

 

 

Kontakt till SCN:    

Björn Wallin

Styrelseordförande

08-222 006

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett svenskt  bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och John Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF.