SCN: SCN: Bokslutskommuniké

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

1 januari–31 december 2012

Okt – Dec 2012 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,9 MSEK (3,4)
 • EBIT uppgick till -4,4 MSEK (-5,3)
 • Periodens resultat uppgick till -4,4 MSEK (-5,3)
 • Periodens resultat har belastas med -2,0 MSEK avseende avvecklingen av verksamheten i Danmark
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till-0,03 SEK (-0,08)

 

Jan – Dec 2012 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 8,1 MSEK (7,3)
 • EBIT uppgick till -10,5 MSEK (-23,9)
 • Periodens resultat uppgick till -10,5 MSEK (-20,8)
 • Resultatet har belastats med -2,0 MSEK avseende avvecklingen av verksamheten i Danmark
 • Resultatet har belastats med finansieringskostnader i samband med obligationslånet om 1,4 MSEK.
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,08 SEK (-0,30)

 

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Försäljningsmässigt har 2012 uppvisat en ökad nettoomsättning om 11 procent jämfört med 2011. Resultatet per aktie är förbättrat med 73 procent. Tyvärr har utfallet på försäljningen i Q4 blivit betydligt sämre pga mycket arbete med att både finna nya produkter som Appethyl och arbetet med att finna möjliga kandidater till förvärv.

Produkten Collacen har under 2012 fått ett tydligt genombrott efter en trevande start. Bland annat var Collacen den bäst säljande produkten i Norge hos den ledande kedjan Life under en period under hösten. Responsen från användarna är mycket positiv vilket bådar gott inför framtiden.

Vidare har under räkenskapsåret 2012 gjorts nedskrivningar om ca 2 MSEK, huvudsakligen kopplade till avveckling av verksamheten i Danmark. Nedskrivningarna har ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflöde i SCN. Under slutet av 2012 har nya möjligheter dessutom öppnats för Immolina: dels som ingrediens i externa redan etablerade produkter, dels gällande möjlighet att sälja de immateriella rättigheterna i sin helhet.

I maj lyckades bolaget nå en uppgörelse med investmentbolaget QV Private Equity som innebar att SCN kvittade bort skulder motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier. Kvittningen av skulden innebär även att SCN sparar räntekostnader på över 3 MSEK per år.

Under andra halvan av 2012 genomförde bolaget omfattande organisatoriska omstruktureringar som framgent ger löpande kostnadsbesparingar på över en miljon årligen.

Nu i februari 2013 har vi lyckats få exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Island till den nya produkten Appethyl som är en nyutvecklad aptitdämpande produkt med stora försäljningsmöjligheter på marknaden  utvecklad vid Lunds Universitet. Appethyl är som första nordiska produkt någonsin en av tre finalister till Nutrawards utmärkelse New Product of the Year.

Sammantaget ser framtiden trots ett svagt Q4 lovande ut för SCN med bra möjligheter till nya produkter. Arbetet med att söka förvärv fortgår framåt och förhoppningsvis bör vi under 2013 kunna genomföra minst ett förvärv av betydelse.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF.

 

Finansiella kommentarer

Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,9 MSEK under fjärde kvartalet 2012, en minskning med 1,5 MSEK jämfört före­gående år. Nettoomsättningen för helåret 2012 uppgick till 8,1 MSEK (7,3) Övriga intäkter under fjärde kvartalet 2012 uppgick till 0,0 MSEK (0,3). Övriga intäkter för helåret 2012 uppgick till 0,3 MSEK i förhållande till 1,4 MSEK för 2011.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 5,5 MSEK (8,0) under perioden 1 oktober till 31 december 2012, där motsvarande siffra för helåret uppgick till 17 MSEK (30,7). EBIT för samma period uppgick till -10,5 MSEK (-23,9). Resulta­tet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,4 MSEK (-5,3) och inkluderar finansiella poster om -0,6 MSEK (-1,0). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -10,5 MSEK (-20,8) och inkluderar finansiella poster om -1,7 MSEK (-1,9).

Eget kapital

Per den 31 december uppgick koncernens egna kapital till 4,5 MSEK (-6,6 MSEK). Under 2012 genomfördes en kvittningsemission om 20,0 MSEK avseende obligationslån samt ytterligare en kvittningsemission avseende finansieringskostnader om 4,2 MSEK. Finansieringskostnaden kvittades med en riktad nyemission till styrelseledamoten Anders Uddén (se vidare under närstående). Finansieringskostnaden om 4,2 MSEK har under 2012 resultatförts med 1,4 MSEK och i samband med att obligationslånet konverterades i maj 2012 med en nyemission skrevs resterande del av finansieringskostnaden av direkt mot eget kapital om 2,8 MSEK.

Kassaflöde och finansiell status

Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 1,4 MSEK (2,6), varav likvida medel uppgick till 1,3 MSEK (1,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till

-5,7 MSEK (-18,5). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 4,5 MSEK (-6,6) och soliditeten var 45 % (7 %). Styrelsen arbetar löpande med finansieringsfrågor för koncernen och bedömer att ytterligare finansiering är nödvändig under 2013. Styrelsen överväger olika alternativ för att säkerställa finansieringen för innevarande verksamhetsår.

 

Väsentliga händelser januari – december 2012

 • Styrelsen beslutade i februari att verkställa avvecklingen av dotterbolagen i Danmark då ingen verksamhet bedrivs inom dessa bolag. I samband med denna avveckling har nedskrivningar om ca 2 MSEK gjorts.
 • I februari 2012 genomfördes en riktad emission till Handinter Kappa AG om 10 miljoner teckningsoptioner samt 6,8 miljoner aktier i enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2011.
 • Den 23 februari valdes vid extra bolagsstämma en ny styrelse i bolaget bestående av: Björn Wallin (styrelseordförande), Jim Blomqvist, Frode Bohan, Pär Jacobsson, Anders Uddén och Fredrik Kjällander (styrelsesuppleant). Denna styrelse omvaldes sedan vid årsstämman.
 • I maj kvittades en skuld motsvarande 20 MSEK bort mot 40 miljoner nyemitterade aktier.
 • På årsstämman i juni bemyndigandes styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller tecknings­optioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 • Den 18 februari ingick bolaget ett 5-årigt exklusivt återförsäljaravtal av en ny aptitdämpande produkt, Appethyl, för den svenska, norska och isländska marknaden.

 

Produktportfölj

Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet. Produkten är baserad på ett extrakt från spenat, Thylakoid, med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Island. Appethyl är som första nordiska produkt någonsin en av tre finalister till Nutrawards utmärkelse New Product of the Year.

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på låg­molekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. SCN har försäljningsrättigheter i Norden med option på andra länder.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättighet­erna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

 

Framtida utveckling

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne­gativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen­terad effekt och säkerhet – såsom SCN. På försäljningssidan är ledningen invol­verad i flera förhandlingar för att säkerställa internationella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta högaktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och öka tillväxttakten.

Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden.

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution och risker relaterade till bolagets förmåga att utveckla nya produkter. I SCN’s årsredovisning för 2011 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering. Den avveckling av dotterbolag i Danmark som avses slutföras under 2013 kan medföra vissa värdeförluster.

 

Organisation

Per den 31 december hade bolaget 0(4) anställda. Istället hade bolaget 3 (3) konsulter engagerade för koncernens löpande drift.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknads­priser. Transaktioner under 2012 med närstående består av: Konsultarvoden samt hyra och drift QV Management Service AB 2 313 tkr; Kapitalanskaffnings­kostnad Handinter Kappa AG 4 200 tkr (styrelse­ledamot Anders Uddén); konsultarvoden EVR 968 tkr (VD Enrico Vitali-Rosati).

 

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen.

 

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner". Moderbolaget tillämpar RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. För detaljerad information beträffande redovisnings­principerna hänvisas till årsredovisningen för 2012.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)