SCN: SCN genomför nedskrivning och kvittningsemission

I samband med beslut om nedskrivning per den 31 december 2011 av immateriella tillgångar samt koncerninterna fordringar och andelar i dotterföretag, har styrelsen även beslutat om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission.

Bolaget har lyckats nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en för bolaget förmånlig teckningskurs på 50 öre. Därigenom slipper bolaget bland annat framtida räntekostnader på över 3 MSEK per år, samt att såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital till fullo är återställt. Kvittningsemissionen görs med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2011.

Styrelsen har gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011. Nedskrivning har därför gjorts av immateriella tillgångar kopplade till produkten Immolina med ca 10 MSEK i koncernen till ett nollvärde. I moderbolaget togs beslut om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på andelar i dotterföretag med totalt 14,3 MSEK. Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta utveckla och investera i Immolina och har förhoppningar om att kunna nå försäljningsframgångar i framtiden. Nedskrivningarna har lett till att både koncernens och moderbolagets egna kapital per den 31 december 2011 är förbrukat, vilket dock återställs via kvittningsemissionen. Nedskrivningarna har ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflöde i bolaget.

Med anledning av detta flyttas Årsstämman fram. Ny separat kallelse samt årsredovisning för 2011 kommer att publiceras under nästa vecka.

 

Kontakt till SCN:

Björn Wallin Styrelseordförande

08-222 006

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.