10 Jul 2013

Beträffande Årsredovisning 2012

Styrelsen önskar för tydlighetens skull påpeka att revisorn i sin revisionsberättelse till årsredovisningen 2012 lämnat följande upplysningar av särskild betydelse:

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamhet på att styrelsen och verkställande direktören har upprättat de finansiella rapporterna under antagande om fortsatt drift. Detta förutsätter att bolagets behov av finansiering kan tillgodoses genom att bolaget tillförs kapital på det sätt som beskrivs av styrelsen och verkställande direktören i avsnittet Kassaflöde och framtida finansiering i förvaltningsberättelsen. Om finansiering inte kan erhållas föreligger en osäkerhetsfaktor som väcker tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Styrelsen gör bedömningen att finansieringen för 2013 blir säkerställd i samband med att årsstämman 15 juli 2013 beslutar genomföra det av styrelsen föreslagna förvärvet av Medica Clinical Nord-gruppen samt den föreslagna och garanterade företrädesemissionen om 5 MSEK.

Kontakt till SCN

Enrico Vitali-Rosati

VD

08-222 006

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin, Collacen och nu även Appethyl, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.


Nedladdningar