26 Feb 2014

Bokslutskommuniké 2013, koncernen fortsätter visa bra resultat för Q4.

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 oktober – 31 december (Q4) 2013

Okt – dec 2013 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 18,9 MSEK (1,9) varav Medica Nord 17,3 MSEK
 • EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (-3.3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-3,8) varav Medica Nord 1,3 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-4,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,08)
 • Förbereder lanseringen av Aptiless

Jan - dec 2013 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 37,8 MSEK (8,1)
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (-7,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-8,8)
 • Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-10,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,08)

Viktigare händelser i koncernen under 2013

 • Förvärv av Medica Nord genomfört
 • Ny styrelse i samband med förvärvet av Medica Nord.
 • Exklusivt femårigt återförsäljaravtal för produkten Aptiless, vinnare av New Product of the Year vid Nutrawards i USA.
 • Övertecknad emission inbringade 5 MSEK
 • Medica Nord utsedd till årets leverantör av Life
 • Samarbetsavtal tecknat för Immolina
 • Mats Olsson tillträder som ny CFO

Nyckeltal januari - december 2013

Nyckeltal koncernen

2013

2012

MSEK

jan - dec

jan – dec

Nettoomsättning

37,8

8,1

Bruttoresultat*

25,0

3,8

EBITDA

1,6

-7,7

Rörelseresultat (EBIT)

-0,1

-8,8

Resultat före skatt

-2,3

-10,5

Resultat efter skatt

-3,1

-10,5

Resultat/aktie, SEK**

-0,00

-0,08

Periodens kassaflöde

2,4

-0,3

Ord från ordföranden Jim Blomqvist

Det är glädjande att kunna rapportera att koncernen rapporterar ett bokslut för 2013 med ett EBITDA på 1,6 MSEK för helåret. Q4 kunde emellertid avslutats något bättre än det gjorde, och kvartalet visar något sämre siffror än vad vi förutspådde i rapporten för Q3. Avvikelsen kan till större del förklaras av att koncernen haft stora kostnader under Q4 i samband med lanseringen av Aptiless, och eftersom Aptiless inte nådde marknaden förrän i mitten av januari 2014, så ser vi inte de positiva effekterna av detta förrän under Q1 2014.

Vi konstaterar emellertid att köpet av Medica Nord har visat sig komplettera den verksamhet vi hade i SCN på ett sätt som vi förväntat oss, och värdefulla produkt- marknads- och distributionssynergier har utkristaliseras från förvärvet, vilka väntas ge betydande effekter under 2014. Organisationerna är sammanslagna med ökad kompetens och effektivititet som följd., och vi når också ut till ett större antal kunder med fler produkter.  

Eftersom Medica Nord konsoliderats i koncernen först 2013-07-01, och därmed redovisar detta bolags resultat endast för andra halvåret 2013 vill vi lyfta fram Medica Nords utfall separat för helåret 2013. Vi kan då konstatera att Medica Nord’s försäljning för helåret 2013 landade på cirka 62 miljoner med ett EBITDA på över 5 miljoner kronor, vilket är i linje med SCN’s förväntningar när Medica Nord förvärvades.

Efter förvärvet av Medica Nord i juli 2013, så var det framförallt att SCN fått ett exklusivt återförsäljaravtal för Aptiless som var den stora nyheten. Detta omsattes i en mycket framgångsrik lansering som har fått stora rubriker i både press och på TV. Aptiless började säljas så sent som i mitten av januari men har redan blivit ett välkänt varumärke med en stark försäljning. Vi förväntar oss betydande effekter av detta redan i Q1 i år. Aptiless släpps nu i mars också i en månadsförpackning och lanseras under våren även i Danmark och Island.

Nu fortsätter vi att blicka vi framåt. Bolaget står stadigt med ett antal starka produkter och varumärken. Aptiless väntas bli koncernens största produkt omsättningsmässigt redan under 2014, och kommer tillsammans med Jabushe, Nypozin och L’argiplex att stå för mer än hälften av koncernens omsättning för 2014. Detta gör mig övertygad om att vi under 2014 kommer att kunna skruva upp tillväxten ytterligare med bibehållen lönsamhet. Vi utvärderar även regelbundet nya möjligheter både vad gäller förvärv av nya produkter och företag, och vi siktar på att komma att komplettera SCN med åtminstone ett bolagsförvärv och möjligtvis en eller flera nya produkter att lägga till portföljen under 2014.

SCN går nu med högt ställda mål in i ett händelserikt 2014. Vi har en organisation med motiverade medarbetare som också besitter den bästa kompetensen i vår bransch. Tillsammans med våra produkter och starka varumärken har vi vad som krävs för att ta bolaget till nästa nivå, och vi avser att öka tillväxttakten samtidigt som vi ska driva koncernen med vinst. Vi har en bra likviditet och en expansiv tillväxtstrategi för bolaget, både på kort och lång sikt. Med vår största ägare QV Private Equity har vi även resurser för finansiering av framtida förvärv. Vi ser med ett stort självförtroende på 2014 och kommande år när vi nu fortsätter vårt arbete att med en ansvarsfull expansionsstrateg bli den ledande aktören i vår marknad och fortsätta skapa värden till våra nuvarande och framtida aktieägare.

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.


Nedladdningar