20 Aug 2020

Delårsrapport Q2 1 april-30 juni 2020 MedicaNatumin AB (publ)

April-juni 2020
• Periodens nettoomsättning uppgick till 54,2 MSEK (39,2)
• EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (5,2)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (2,2)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,0068 (0,0058)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 MSEK (0,4)

Januari-juni 2020
• Periodens nettoomsättning uppgick till 116,3 MSEK (73,5)
• EBITDA uppgick till 3,3 MSEK (5,8)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (0,6)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,0100 (0,0016)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK (-3,1)

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2020
• Påverkan relaterat till covid-19-pandemin har varit betydande. En fortsatt god efterfrågan av det ekologiska matvarusortimentet för den norska marknaden samt immunhöjande produkter på alla marknader har varit de positiva effekterna under perioden. Begränsningar och störningar i leverantörsledet har inneburit att vi inte haft möjlighet att leverera ut vissa produkter enligt kunders önskade leveransdatum. Samtidigt har den svenska marknaden visat vikande försäljning i främst turistintensiva hälsokostbutiker.
• Tillträde och slutförande av transaktionen gällande förvärvet av Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS den 2 januari 2020.
• MedicaNatumin AB publicerar resultat från studie av bolagets multifunktionella fotkräm som bekräftar kliniskt signifikant effekt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• MedicaNatumin fortsätter exportsatningen genom lansering av hurdvårdsserien Jabushe på e-handelsplattformen Amazon i Tyskland. Lanseringen är planerad till oktober.

Kommentarer från VD

För andra kvartalet ser vi en ökning av omsättningen med 38,5% där vår norska verksamhet är starkt bidragande men även där delar av exportverksamheten bidrar positivt. Nettoomsättningen landar på 54,2 MSEK (39,2) med ett EBITDA på 0,8 MSEK (5,2). Bruttomarginalen är fortsatt lägre än föregående år, 46,7% (68,4%), beroende på produktmixen bestående av stor andel ekologiska matvaror till dagligvaruhandeln i Norge. Det andra kvartalet är även för MedicaNatumin starkt präglat av covid-19-pandemin. Vi har sett förseningar i planerade projekt, begränsningar i leverantörsledet samt påverkats av nedstängningar och reserestriktioner. Dessa orsaker är bidragande till den svaga varumärkesförsäljningen på den svenska marknaden med ett tapp på 34 % jämfört med föregående år.

Sammantaget för halvåret så ser vi en betydande omsättningsökning med 58,2%, främst relaterat till den norska och europeiska exportverksamheten. Resultatet har inte nått upp till förväntade nivåer på grund av en lägre omsättning än förväntat samt även omställningstiden i anpassning av kostnadsmassan, lägre marginaler beroende på ökade världsmarknadspriser på råvaror och valutaeffekter.

Vi har fortsatt hög aktivitet och fokus på kort- och långsiktiga projekt relaterade till produktlanseringar, produktutveckling, introduktion på nya potentiella marknader samt nya samarbeten och ytterligare förvärv. Den höga aktivitetsnivån kommer att generera fortsatt tillväxt och bidra till lönsamhet och utveckling av koncernen.

En ledande position på den norska marknaden
Vitalkost AS har även under andra kvartalet fortsatt att leverera över förväntan i alla segment och är det bolag i koncernen som visar starkast utveckling det första halvåret. Från förvärvspunkten fram till 30 juni 2020 bidrog Vitalkost AS med 49,8 MSEK till nettoomsättningen och med 5 MSEK till koncernens EBITDA. Vi har en ledande position på den norska marknaden i och med förvärvet av Vitalkost och den norska verksamheten står för ca 50 procent av koncernens omsättning. Omsättning inom kategorin för ekologiska matvaror ökade med 20% jämfört med föregående år och bolaget visar stark tillväxt även inom kosttillskott- och hudvårdssegmenten. Det är fortsatt de immunförsvarshöjande produkterna så som Ester-C, Kyolic och produkter i Shiftserien som har haft en ökad efterfrågan i perioden. Fast Track, för viktkontroll, som var en bästsäljare under 2019, fortsätter starkt. Med ett tydligt fokus på breddning av distribution både när det gäller sortiment och nya kanaler har hälsofackhandeln under perioden visat en tydlig försäljningsökning. Även Farmasiet som är Norges motsvarighet till svenska Apotea har en uppåtgående trend och där har vi även utökat sortimentet med utvalda ekologiska matvaruserier.

Fusionen av Medica Clinical Nord Norge pågår och all verksamhet är nu flyttad till Vitalkost i Tønsberg, vilket redan nu inneburit vissa kostnadsbesparingar och vi ser ytterligare positiva synergieffekter framöver.

Försäljning och marknad
Efter ett första kvartal som var jämförbart med föregående år så backar den svenska varumärkesförsäljningen under andra kvartalet. Covid-19-pandemin har intensifierat den fortsatta förändringen i konsumentbeteendet där fokus flyttats online och till immunförsvarshöjande kosttillskott där vi har ökad efterfrågan på exempelvis Ester-C och Kyolic. Våra kosmetikvarumärken Jabushe och Dermyn har haft minskad efterfrågan under perioden. På grund av utebliven turism har nettoförsäljningen i turistintensiva hälsokostbutiker minskat med ca 50% i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi är mycket nöjda med lanseringen i april av kosttillskottet Fast Track på den svenska marknaden. Introduktionen har varit lyckad och produkten har toppat bästsäljarlistan i hälsofackhandeln.

Vi har under perioden infört kostnadsbesparande åtgärder och fortsätter att aktivt prioritera och maximera våra insatser inför kommande kvartal.

Vår B2B och exportverksamhet har varit fortsatt påverkad av nedstängningar världen över. Vi har tillsammans med våra kunder förberett oss på en intensiv höst för att maximera försäljningen under andra halvåret. Vi fortsätter att satsa på nya marknader där Tyskland varit ett långsiktigt mål för etablering. I oktober introduceras hudvårdsvarumärket Jabushe på Amazon.de. Vi har ökat vår närvaro ytterligare i Asien främst genom nya digitala kanaler så som MedicaNatumins Tmall flagship store för kosttillskott.

Vi ser en ökad orderingång för våra immunsupportprodukter, bland annat för C-vitaminet Ester-C, för flera av våra exportmarknader. De förseningar i leverantörsledet som vi sett i första halvåret som inneburit att vi inte kunnat leverera fullt ut enligt kunders önskemål har löst sig och leveranser kommer nu in i normalläge.

Kvalitetsarbete och produktion
Produktionsenheten i Habo har varit verksam utan störningar och vi har utnyttjat vår kapacitet på ett bra sätt för att möta våra kunders behov. Audits från Livsmedelsverket för kosttillskott och från notified body för medicintekniska produkter visar få avvikelser. Detta reflekterar den höga standarden som vi håller i vår produktionsenhet.Övergången till MDR för medicintekniska produkter har skjutits fram ett år av myndigheterna på grund av den rådande covid-19-pandemin.

Utmanande och positiv framtid

MedicaNatumin har påverkats och fortsätter påverkas på olika sätt av den pågående covid-19-pandemin. Osäkerheten är fortfarande stor kring den globala och lokala marknadssituationen där vi även fortsättningsvis kommer se snabba förändringar. Vi bedömer en fortsatt positiv trend för vår norska verksamhet och att de framåtriktade aktiviteter inom export och varumärkesförsäljning kommer ge resultat. Vår personal har hållit sig frisk och det är genom deras driv och engagemang som vi kunnat hantera förändringar och möjligheter som uppstått i organisationen på ett bra sätt, något som vi är mycket tacksamma för. Vårt fokus har varit på att långsiktigt driva produktion, försäljning och marknad med bibehållen personalstyrka under pandemin. Detta tar vi med oss med full kraft in i nästa period. Vi fortsätter att vara balanserat offensiva i en utmanande tid. Vi ser som alltid över potentiella effektiviseringar av den befintliga verksamheten samtidigt som vi fokuserar på nya affärsmöjligheter. 

Jönköping 2020-08-20

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.30.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar