21 Dec 2018

Erhåller betalning från förlikning avseende varumärkestvist

Natumin Pharma AB, ett bolag i MedicaNatumin koncernen, har erhållit en sista delbetalning i den förlikningsförhandling avseende den varumärkestvist som beskrevs i Q3 rapporten 2016.

Utbetalningen från motparten leder, precis som tidigare, till en tilläggsköpeskilling som utbetalas till de tidigare ägarna av Natumin Pharma AB. Totalt har det utbetalts 5 mkr till de tidigare ägarna.

Tilläggsköpeskillingen betalas ut först när Natumin Pharma erhållit motsvarande belopp från motparten. Utbetalningen har ingen resultatpåverkan för MedicaNatumin då beloppet i sin helhet redan varit reserverat i koncernens balansräkning.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Jönköping 2018-12-21


Nedladdningar