07 Feb 2018

Erhåller betalning från förlikning avseende varumärkestvist

Natumin Pharma AB, ett bolag i MedicaNatumin koncernen, har erhållit ytterligare en delbetalning i den förlikningsförhandling avseende den varumärkestvist som beskrevs i Q3 rapporten 2016.

Utbetalningen från motparten leder, precis som under Q4 2016, till en tilläggsköpeskilling som utbetalas till de tidigare ägarna av Natumin Pharma AB. Totalt har det utbetalts 3,5 mkr av de 5 mkr som de tidigare ägarna har rätt att erhålla.

Tilläggsköpeskillingen betalas ut först när Natumin Pharma erhållit motsvarande belopp från motparten. Utbetalningen har ingen resultatpåverkan för MedicaNatumin då beloppet i sin helhet redan varit reserverat i koncernens balansräkning.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018.

Jönköping 2018-02-07


Nedladdningar