07 Apr 2017

Kallelse till årsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MCN”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2017 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping,

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 3 maj per e-post till ir@medicanord.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.
Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.
Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1.    Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5.    Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.    Beslut om
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.    Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10.    Beslut om fakturering av styrelsearvode.
11.    Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12.    Val av valberedning
13. Beslut om ändring av Bolagsordningen.
14.    Årsstämmans avslutande.
Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare som begär det och uppger sin epostadress, och kommer även att framläggas på stämman.

Jönköping 2017-04-07

Styrelsen

Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Beslutsförslag
Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkten 9

Styrelsearvode föreslås utgå med 486 000 kr exkl. sociala avgifter varav 150 000 kr till ordföranden och 336 000 kr att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut.
Punkten 10

Styrelsen föreslår att ledamot får fakturera sitt arvode förutsatt att kostnaden för bolaget inte ökar, att det skattemässigt är korrekt och lämpligt samt inte står i strid mot gällande lagar, regler och rekommendationer.
Punkten 11

En majoritet av valberedningen har förslagit till val av ny styrelse följande:
Torbjörn Björstrand (nyval), Christer Gunnarsson (nyval), Anna Furberg (nyval), Thomas Hedner (nyval) samt Bengt Johansson, (nyval). Närmare presentation av föreslagna styrelseledamöter och eventuellt ytterligare förslag på styrelsemedlem kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman.
Punkten 12

Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: Mats Kärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.
Punkten 13

Bolaget avser att ändra till att styrelsen ska bestå av 5-7 styrelseledamöter.


Nedladdningar