14 Apr 2020

Kallelse till årsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MN”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 14.00 på Best Western Plus John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15 Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 maj, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 5 maj per e-post till ir@medicanatumin.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 5 maj 2020 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 5 maj 2020.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicanatumin.se

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 375 989 277 stycken.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av

  1. resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

11. Val av valberedning.

12. Årsstämmans avslutande.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast fyra veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress, och kommer även att framläggas på stämman.

Jönköping 2020-04-14

Styrelsen

MedicaNatumn AB (publ)

Beslutsförslag

Punkten 1

Valberedningen bestående av Mats Kärnerud, Göran Johansson och Jakob Johansson föreslår att styrelsens ordförande Torbjörn Björstrand utses till stämmans ordförande.
 

Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkten 9

Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till vardera styrelsens ledamöter och 255 000 kr till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Punkten 10

Valberedningen föreslår omval av följande personer i styrelsen:

Ordinarie ledamot: Bengt Johansson, Lars Kärnerud och Ulf Björklund.

Valberedningen föreslår nyval av följande personer i styrelsen:

Ordförande: Jonas Carpvik.

Ordinarie ledamot: Anna Stålenbring och Edyta Kurek.

Närmare presentation av föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår nyval av revisor: Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Joakim Falck.

Punkten 11

Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: Mats Kärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.

-------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020.


Nedladdningar