15 Apr 2021

Kallelse till årsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MN”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som genom poströstning vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7 maj, dels ha avgivit sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är MedicaNatumin AB (publ) tillhanda senast den 17 maj 2021. Observera att anmälan till stämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 7 maj 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 7 maj 2021.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MedicaNatumins hemsida, www.medicanatumin.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara MedicaNatumin tillhanda senast den 17 maj 2021. Formuläret kan skickas via e-post till ir@medicanatumin.se eller via post till MedicaNatumin, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicanatumin.se

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 375 989 277 stycken.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av

  1. resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelseordförande.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning.

14. Årsstämmans avslutande.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast fyra veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress, och kommer även att framläggas på stämman.

Med anledning av att årsstämman hålls utan fysisk närvaro, finns inte möjligheten till den interaktiva delen i stämman. Därför vill VD och styrelseordförande bjuda in till ett öppet forum med en presentation av Peter Hencz, en uppdatering av läget i bolaget, samt möjligheten att ställa frågor. Detta möte kommer ske digitalt den 28 maj kl. 10.00. Anmälan till mötet och de frågar man önskar lyfta skall sändas via mail till ir@medicanatumin.se senast den 21 maj. Länk till mötet kommer skickas ut dagen innan.

 

Jönköping 2021-04-15

Styrelsen

MedicaNatumn AB (publ)

 

Beslutsförslag

Punkten 1

Valberedningen bestående av Mats Kärnerud, Göran Johansson och Jakob Johansson föreslår att styrelsens ordförande Jonas Carpvik utses till stämmans ordförande.

Punkten 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkten 4

Styrelsen föreslår att Anna Stålenbring väljs till justeringsperson, eller vid förhinder den som anvisas av MedicaNatumins styrelse. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkten 8

Valberedningen föreslår att en ordinarie revisor utan suppleant skall väljas.

Punkten 9

Styrelsearvode föreslås utgå med 170 000 kr till vardera styrelsens ledamöter och 255 000 kr till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Punkten 10

Valberedningen föreslår omval av följande personer i styrelsen:

Ordinarie ledamot: Jonas Carpvik, Bengt Johansson, Lars Kärnerud, Ulf Björklund och Anna Stålenbring.

Edyta Kurek kommer gå in i en ny anställning med internationella uppdrag, vilket gör det svårt för henne att kontinuerligt kunna deltaga i MedicaNatumins styrelsearbete och är därför inte tillgänglig för omval. Edyta kommer finnas kvar som en resurs på konsultbasis i de frågor där hennes spetskompetens och internationella erfarenhet kommer till bästa nytta.

Punkten 11

Valberedningen föreslår omval av Jonas Carpvik till styrelsens ordförande.

Punkten 12

Valberedningen föreslår omval av revisor: Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Joakim Falck.

Punkten 13

Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: Mats Kärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Hencz, VD

peter.hencz@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 8.30.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg. MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar