16 Apr 2018

Kallelse till årsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MN”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 maj, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 8 maj per e-post till ir@medicanatumin.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.
Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.
Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av
a)    resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av valberedning
12. Årsstämmans avslutande.
Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress, och kommer även att framläggas på stämman.

Jönköping 2018-04-16

Styrelsen

MedicaNatumn AB (publ)
Beslutsförslag
Punkten 1

Valberedningen bestående av Mats Kärnerud, Göran Johansson och Jakob Johansson föreslår att styrelsens ordföranden Torbjörn Björstrand utses till stämmans ordförande.
Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkten 9

Styrelsearvode föreslås utgå med 550 000 kr inkl. sociala avgifter varav 150 000 kr till ordföranden och 80 000 kr för var och en av styrelsens ledamöter. Utöver styrelsearbetet kan styrelsemedlemmarna även göra konsultinsatser i bolaget och då få en timersättning enligt fastställd ersättning.

Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.
    
Punkten 10

Valberedningen föreslår omval av samtliga personer i styrelsen.

Ordförande: Torbjörn Björstrand

Ordinarie ledamot: Bengt Johansson, Lars Kärnerud, Christer Gunnarsson, Anna Furberg, Thomas Hedner

Valberedningen föreslår omval av revisor: PWC Sweden AB, med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg.
Punkten 11

Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: Mats Kärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018.


Nedladdningar