14 Nov 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MCN”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Östra Storgatan 20 i Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 december, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 8 december per e-post till ir@medicanord.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.
Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.
Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1.    Öppnande av bolagstämman och val av ordförande.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5.    Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Beslut om ändring av Bolagsordning
7. Övriga frågor
8.    Stämmans avslutande.

Jönköping 2017-11-14

Styrelsen

Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Beslutsförslag
Punkten 6. Ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

Namnbyte till: MedicaNatumin Holding AB (publ)


Nedladdningar