12 Dec 2014

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”SCN”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 januari 2015 kl. 13,00, på Bolagets kontor, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 januari 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 5 januari 2015 per post till adress Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, eller per e-post till info@scnutrition.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 5 januari 2015, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 297 289 277 stycken.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

  1. Öppnande av bolagsstämman och val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande: a) Punkten § 1 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse. ”Aktiebolagets firma är Medica Clinical Nord Holding AB. Bolaget är publikt (publ).”
  7. Bolagsstämmans avslutande.

Övrigt

Ändringen i bolagsordningen beslutas om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman

Styrelsen kommer att hålla förslaget enligt punkten 6 tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats under minst tre veckor före datum för bolagsstämman. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad tillsändas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 4 december 2014

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.


Nedladdningar