25 Jun 2014

Kommuniké årsstämma juni 2014, Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

På Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)s årsstämma i Stockholm idag den 25 juni 2014 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Espander, Bengt Johansson och Frode Bohan samt nyval av Casimir West, Anders Struxnes och Joakim Jonason. Årsstämman beslutade även om omval av styrelseordförande Jim Blomqvist samt styrelsesuppleanten Pär Jacobsson. Mats Olsson avböjde omval, men kommer att kvarstå som CFO för koncernen. Samtliga ledamöter valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 252 000 kronor, varav 162 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PWC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Ӥ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med en suppleant.”

Den tidigare lydelsen löd:

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med en suppleant.

Förvärv av Nature Invest i Esperyd AB

Bolagsstämman beslutade om förvärvet av samtliga aktier i bolaget Nature Invest i Esperyd AB enligt tidigare publicerat förslag i kallelsen.

Nyemission av teckningsoptioner

Att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om en nyemission av 10 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Nordic Immotech Sweden AB (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall överlåtas inom ramen för ett incitamentsprogram. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie. Optionsrätten skall utnyttjas senast 30 juni 2020 och teckningskursen skall vara 50 öre.

Samtliga beslut fattades enhälligt. Totalt sett var aktieägare som representerade 95 478 290 aktier närvarande, vilket motsvarar totalt 37,15 procent av aktierna i Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ).

Stockholm den 25 juni 2014

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.


Nedladdningar