25 May 2016

Kommuniké årsstämma maj 2016, Medica Clinical Nord Holding AB

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Stockholm idag den 25 maj 2016 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna. Kenth Åke Jönsson, Ebba Lindsö, Tom Johnsson, Bengt Johansson och Lars Kärnerud. Mats Olsson valdes som styrelsesuppleant.

Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2017. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 486 000 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande om nyemission av teckningsoptioner

Stämman föreslås att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om en nyemission av 10 000 000 teckningsoptioner till sitt dotterbolag Nordic Immotech Sweden AB (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall överlåtas inom ramen för ett incitamentsprogram, se nedan. För teckningsoptionerna skall inget teckningspris erläggas. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie. Optionsrätten skall utnyttjas senast 30 juni 2021 och teckningskursen skall vara 50 öre.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman fattade beslut om att ändra sätet från Stockholm till Jönköping.

Samtliga beslut fattades enhälligt

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar