14 May 2019

Kommuniké årsstämma maj 2019, MedicaNatumin AB (publ)

På MedicaNatumin ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 14 maj 2019 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Ulf Björklund till ny styrelseledamot samt omvälja Torbjörn Björstrand, Christer Gunnarsson, Lars Kärnerud, Anna Furberg och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2020. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 90 000 kronor till varje ledamot och 180 000 kronor till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Jönköping 2019-05-14


Nedladdningar