12 May 2020

Kommuniké årsstämma maj 2020, MedicaNatumin AB (publ)

På MedicaNatumin ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 12 maj 2020 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Jonas Carpvik, Anna Stålenbring och Edyta Kurek till nya styrelseledamöter samt omvälja Lars Kärnerud, Ulf Björklund och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2021. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 120 000 kronor till varje ledamot och 255 000 kronor till styrelsens ordförande.

Jonas Carpvik utsågs till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om nyval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Joakim Falck.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Jönköping 2020-05-12

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg samt Moss.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar