05 Jul 2021

MedicaNatumin AB (publ) gör nedskrivning av goodwill

Som en följd vid översyn av nedskrivningsbehov kommer MedicaNatumin AB (publ) att göra en nedskrivning av goodwill om 9,1 MSEK.

Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma under 2016. Nedskrivningen påverkar ej kassaflödet, däremot påverkas rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 negativt med 9,1 MSEK inom segmentet export, private label, produktion & innovation. Goodwillposten kopplat till förvärvet av Natumin Pharma uppgår efter nedskrivningen till 0.

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats. I anslutning till arbetet med delårsrapporten för januari-juni 2021 har det gjorts en noggrann analys av bokförda värden på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill, vilken resulterat i nedskrivningsbeslutet. Analysen visar på en förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten inom det aktuella segmentet. Detta beror på att arbetet med att få segmentet att generera ett positivt kassaflöde bedöms ta längre tid än vad som tidigare antagits. Styrelsen har tillsammans med ledningen sedan en tid arbetat med att ta fram en åtgärdsplan för att så snart som möjligt generera ett positivt kassaflöde inom segmentet.

 

Jönköping 2021-07-05

För ytterligare information kontakta  

Peter Hencz, VD

peter.hencz@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 15.00.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.


 


Nedladdningar