04 Jan 2018

Namnbyte registrerat hos Bolagsverket

På Medica Clinical Nord Holding AB (publ)s extra bolagsstämma i Jönköping den 15 december 2017 fattades beslut om att ändra firma till MedicaNatumin AB (publ). Beslutet har registrerats hos Bolagsverket per den 27 december 2017.

Som en direkt följd av detta kommer bolagets namn och det kortnamn som aktien handlas till hos Nordic MTF att ändras. Det nya kortnamnet kommer att bli MEDNA MTF. Handeln under det nya kortnamnet kommer att påbörjas måndagen den 8 januari 2018

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018.

Jönköping 2018-01-04


Nedladdningar