26 Jul 2013

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni (Q2) 2013

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Apr - jun 2013 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (1,8)
 • EBIT uppgick till -0,8 MSEK (-2,5)
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-2,5)
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till-0,01 SEK (-0,03)

Jan - jun 2013 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 2,2 MSEK (3,8)
 • EBIT uppgick till -1,9 MSEK (-3,9)
 • Periodens resultat uppgick till -2,0 MSEK (-4,6)
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,05)

Händelser i koncernen under 2013

 • Exklusivt återförsäljaravtal för produkten Appethyl – vinnare av New Product of the Year vid Nutrawards
 • Stämmobeslut om garanterad emission på 5 MSEK
 • Förvärv av Medica Nord
 • Ny styrelse i samband med förvärvet av Medica Nord

Nyckeltal januari - juni 2013

Nyckeltal koncernen

2013

2012

MSEK

jan - jun 

jan - jun

Nettoomsättning

2,2

3,8

Bruttoresultat*

1,5

3,0

EBITDA

-1,4

-3,4

Rörelseresultat (EBIT)

-1,9

-3,9

Resultat före skatt

-2,0

-4,6

Resultat efter skatt

-2,0

-4,6

Resultat/aktie, SEK**

-0,02

-0,05

Periodens kassaflöde 

-0,6

-0,5

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Arbetet har under 2013 dominerats av två stora projekt, som tillsammans sätter SCN i en helt ny stark position inför framtiden: dels förvärvet av det ledande bolaget Medica Nord; dels det exklusiva återförsäljaravtalet för produkten Appethyl – vinnare av New Product of the Year vid Nutrawards.

SCN förvärvar Medica Clinical Nord-Gruppen (Medica Nord), som är en nyckelaktör på den skandinaviska hälsomarknaden. Det sammanslagna bolaget väntas få en omsättning på ca 75 MSEK, vilken är närmare en tiofaldig ökning av SCN’s omsättning idag. Vi bedömer dessutom utsikterna som goda för tillväxt såväl som ökad lönsamhet. Förvärvet sker genom en riktad apportemission till ägarna QV Private Equity AB vilken godkändes slutligt på SCN’s årsstämma i juli.

Vi känner Medica Nord väl sedan tidigare och kommer därför både snabbt och effektivt kunna integrera verksamheterna och nå synergieffekter rörande kostnadsbesparingar såväl som i försäljningen. Vi har redan sedan tidigare tillsammans med Medica Nord påbörjat arbetet med strategi och lanseringsplaner av vår nya produkt Appethyl. Efter förvärvet av Medica Nord är SCN nu en av de ledande aktörerna på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien.

I samband med förvärvet av Medica Nord har styrelsen fått förstärkning av ett antal namnkunniga personer. Styrelsen består nu av Jim Blomqvist, Frode Bohan, Mats Espander, Bengt Johansson och Mats Olsson, med Pär Jacobsson som suppleant.

SCN har fått ett exklusivt återförsäljaravtal för produkten Appethyl. Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge, Island och Danmark. Vi har stora förhoppningar på Appethyl eftersom vi vet att efterfrågan av effektiva produkter som motverkar hunger är enorm. I mars vann Appethyl som första nordiska produkt någonsin utmärkelsen New Product of the Year vid Nutrawards i USA. Appethyl har sedan dess rönt mycket intresse från media såväl som från kundsidan och förväntningarna är stora.

På årsstämman beslutades om en garanterad företrädesemission om 5 MSEK. Emissionen är garanterad till 100 % av QV Private Equity AB. Kapitaltillskottet är i första hand avsett för expansion av marknadsaktiviteter och försäljning , däribland  att säkerställa en stark lansering av Appethyl.

Vi bedömer att ett betydligt större och starkare SCN nu får alla förutsättningar att framgångsrikt fortsätta sin expansion såväl organiskt som genom ytterligare förvärv. SCN lyfts upp till en helt ny nivå och framtiden ser mycket lovande ut.

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

SCN har just förvärvat Medica Clinical Nord-gruppen, vilket gör SCN till en av de ledande aktörerna på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien – med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF

Finansiella kommentarer Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK under andra kvartalet 2013, en minskning med 0,3 MSEK jämfört före­gående år. Nettoomsättningen för första halvåret 2013 uppgick till 2,2 MSEK (3,8). Övriga intäkter under andra kvartalet 2013 uppgick till 0,0 MSEK (0,1). Övriga intäkter för första halvåret 2013 uppgick till 0,0 MSEK i förhållande till 0,2 MSEK för 2012.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 2,2 MSEK (4,1) under perioden 1 april till 30 juni 2012, där motsvarande siffra för första halvåret uppgick till 4,1 MSEK (7,9). EBIT för andra kvartalet uppgick till -0,8 MSEK (-2,5). Resulta­tet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,8 MSEK (-2,5) och inkluderar finansiella poster om -0,1 MSEK (-0,3). Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till -2,0 MSEK (-4,6) och inkluderar finansiella poster om -0,1 MSEK (0,7).

Kassaflöde och finansiell status

Per den 30 juni hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 0,7 MSEK (1,1) Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första halvår uppgick till -0,6 MSEK (-0,5). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 3,7 MSEK (13,2) och soliditeten var 39 % (84 %). Investeringar kan under 2013 delvis behöva finansieras med extern finansiering.

Produktportfölj (innan förvärv av Medica Nord)

Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet. Produkten är baserad på ett extrakt från spenat, Thylakoid, med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge, Island och Danmark. Appethyl vann i mars 2013 som första nordiska produkt någonsin utmärkelsen New Product of the Year vid Nutrawards I USA.

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. SCN har försäljningsrättigheter i Norden med option på andra länder.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

Forskning och utveckling (innan förvärv av Medica Nord)

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Bland annat ingår produkten Immolina i projektet EU-projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner Euro. Projektet involverar studier kring Immolina på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och utveckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuse­rad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt värde.

Framtida utveckling

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Betydligt hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne­gativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag med kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen­terad effekt och säkerhet – såsom SCN. Det nya SCN med Medica Nord kommer att vara en stark aktör på marknaden som, utöver förutsättningar att uppvisa god lönsamhet och tillväxt på egen hand, även utgör en intressant uppköpskandidat för stora internationella bolag.

Sammanfattningsvis är det en internationell marknad i förändring och SCN är nu mycket väl positionerat inför framtiden.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution och risker relaterade till bolagets förmåga att utveckla nya produkter. I SCN’s årsredovisning för 2012 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Organisation

Per den 30 juni hade bolaget 0 (3) anställda. Samma datum hade bolaget även 3 (3) konsulter engagerade i kon­cernens löpande drift.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknads­priser. Transaktioner under 2013 med närstående består av konsultarvoden och hyra: Konsultarvoden samt hyra och drift QV Management Services AB 901 tkr, konsultarvoden Familjen Wallin AB 282tkr, (styrelseordförande Björn Wallin), JB Corporate Advisors 79 tkr (styrelseledamot Jim Blomqvist).

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisnings­lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rappor­ten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisnings­principerna hänvisas till årsredovisningen för 2012.


Nedladdningar