28 Dec 2018

Thomas Hedner avgår från sin roll som styrelseledamot i MedicaNatumin AB (publ)

Thomas Hedner som har suttit i styrelsen för MedicaNatumin sedan 2016, har meddelat att han väljer att kliva av från sin roll som styrelseledamot. Anledning till att lämna posten som styrelseledamot baseras på en önskan om att frigöra tid för att ägna åt annan egen verksamhet. 

MedicaNatumins styrelse fortsätter sitt arbete med en styrelseledamot färre och styrelsen väljer att inte kalla till nyval för att ersätta Tomas Hedner. Styrelsens sammansättning efter den ordinarie årsstämman blir en fråga för valberedningen och den ordinarie årsstämman.

Thomas Hedner kommer att kvarstå som extern oberoende medicinsk konsult till styrelsen.

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Thomas för hans tid och bidrag”, säger Torbjörn Björstrand, styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018.

Jönköping 2018-12-28


Nedladdningar