Bokslutskommuniké 2021 1 januari – 31 december 2021 MedicaNatumin AB (publ)

Oktober-december 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 59,6 MSEK (49,1)
 • EBITDA uppgick till 5,0 MSEK (-1,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,1 MSEK (-3,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0216 (-0,0090)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 MSEK (4,6)

Januari-december 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 218,7 MSEK (211,3)
 • EBITDA uppgick till 11,4 MSEK (5,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-7,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,0184 (-0,0189)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 MSEK (13,2)

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2021

 • Andreas Skiöld tar över som interim CFO från och med 1 september 2021.
 • MedicaNatumin AB (publ) gör en nedskrivning av goodwill på 9,1 MSEK. Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma under 2016. Nedskrivningen påverkar ej kassaflödet, däremot påverkas rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 negativt med 9,1 MSEK. Goodwillposten uppgår efter nedskrivningen till 0.
 • 1 januari 2021 tillträder Peter Hencz som VD för MedicaNatumin AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kommentar från VD

Jag summerar året som lärorikt med anpassning och återhämtning. Efter ett tufft första halvår vände trenden och andra halvåret präglades av tydlig uppgång. Vår norska verksamhet har haft fortsatt stark utveckling. För exportverksamheten och det svenska försäljningsbolaget har pandemin haft stor påverkan på årets konsoliderade utfall.

För helåret uppgick omsättningstillväxten till 3,5 procent och landade på 218,7 MSEK (211,3). Utfallet under det fjärde
kvartalet överträffade jämförelsetalen för motsvarande period föregående år med en omsättning på 59,6 MSEK (49,1) och EBIT 1,8 MSEK (-5).

Arbetet med att anpassa koncernen till de förändrade förutsättningar som pandemin medfört har fortsatt varit intensivt och tufft. Fokus har varit på att genomföra åtgärder som resulterar i lönsam och hållbar tillväxt i samarbete med strategiska kunder. Givet det instabila världsläget har styrelsen och ledningsgruppen beslutat att fokusera exportsatsningar primärt till den nordiska marknaden med fokus på att bygga starka varumärken och ta marknadsandelar. Samtidigt har aktivitetsnivån inom strategisk försäljning höjts, vi har genomfört organisationsförändringar och tillsatt ytterligare resurser för digital marknadsbearbetning. Arbetet med produktutveckling har varit fortsatt högt prioriterat.

Försäljning och marknad Norden
Under året har vi genomfört en rad genomgripande strategiska och organisatoriska insatser i vår svenska verksamhet Medica Clinical Nord. Vi har sett en tydlig ökning av försäljning via e-handel och apotek, medan vi har tappat något i traditionella butiksled. I logistikkedjan har det varit fortsatt oroligt med förseningar och prishöjningar.

Arbetet med att förbättra formuleringar och förpackningsdesign för hudvårdsserien Jabushe har präglat en stor del av arbetet under sista kvartalet. I december lanserades de första produkterna i serien. Vi ser också fram emot att lansera fler Jabusheprodukter under första kvartalet 2022, parallellt med riktad marknadsföring i flera kanaler.

Vi har lyckats bibehålla hög försäljningsnivå av Ester-C, mycket tack vare ett generellt ökat intresse för immunstärkande kosttillskott. Under året har vi stärkt distributionen med listningar på apotek och ökat medvetenheten kring produkten hos våra målgrupper. Följaktligen har vi goda förhoppningar om fortsatt positiv utveckling för Ester-C.

Vår norska verksamhet Vitalkost fortsatte starkt även i det fjärde kvartalet och bidrog på helåret med 112,1 MSEK (104,8) till koncernens nettoomsättning och med 12,2 MSEK i EBITDA. Försäljningen av de ekologiska dryckerna i produktserien Kolonihagen Soda via dagligvaruhandeln hade en mycket positiv utveckling under året. Även försäljning av kosttillskott via apotek och e-handel har haft en successiv och stadig ökning, bland annat tack vare listningar av kosttillskotten Femarelle och aminoJern.

Under fjärde kvartalet lanserades bolagets kosttillskottserie Shift på den kinesiska marknaden med positivt mottagande.

Försäljning och marknad på export
Exportaffären har varit fortsatt utmanande. En ljusning noterades i slutet av året då projekt och lanseringar som blivit framflyttade till viss del började ta fart. Det gäller bland annat fotkrämen som utvecklats för Orkla Care; Salvequick/Salvelox Foot Rescue. Vi har förhoppningar om fortsatt tillväxt under 2022.

Produktutveckling och produktion
Vår tillverkningsenhet Natumin Pharma har haft allt för lågt kapacitetsutnyttjande. Under sista kvartalet ökade dock orderingången. Även effektiviteten ökade, mycket tack vare att en ny blistermaskin togs i bruk. Vi ser också över möjligheterna att ytterligare öka genomloppshastigheten i produktionen.

Under året har priserna ökat för flera nyckelråvaror, förpackningsmaterial och transporter. Vi har också haft störningar i leverantörskedjan. Dessa utmaningar är globala och välkända problem som har uppstått till följd av pandemin. Vi arbetar hårt för att parera utmaningarna och följer noga det globala läget. På plussidan har oroligheterna i leverantörsledet också medfört en del positiva effekter. Vi ser en ökad efterfrågan på kontraktstillverkning från europeiska aktörer som vill trygga sin produktion närmare sina marknader.

Marknadsmässigt avslutades året på ett stabilt sätt med ett förbättrat orderläge i förhållande till förra årsskiftet och planer för att utöka bemanning och maskintider för att kunna möta efterfrågan.

Framåtblick
Stora strategiska förändringar har genomförts inom MedicaNatumin. Min bedömning är att den återhämtning vi sett under de sista månaderna av 2021 till stor del är ett resultat av de insatser vi genomfört och att vi står väl rustade för framtiden.

Tillväxt och stabil lönsamhet står fortfarande högst upp på vår agenda. Vi fortsätter att dra nytta av synergier mellan koncernbolagen, samtidigt som vi lägger ytterligare fokus på att bygga starka verksamheter med skalbara affärsmodeller utifrån respektive bolags unika förutsättningar och inriktningar.

Vi kommer att fortsätta jobba vidare på det positiva momentum vi skapat i den norska affären samt arbeta aktivt med varumärkesstärkande insatser på den svenska marknaden. Arbetet med att optimera och effektivisera produktion samt för att få till stånd ytterligare kontraktsuppdrag kommer också att löpa på. Samtidigt som vi aktivt kommer att söka förvärvskandidater där vi ser starka synergier så kommer vi att satsa på innovativ produktutveckling och utveckling av sortimentet. Sammantaget ger detta förhoppningar om att vi har ett spännande 2022 framför oss.

Peter Hencz
CEO/VD MedicaNatumin

Länk till rapporten: Bokslutskommuniké 2021